Frågor och svar

Bild

Vanliga frågor och svar

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. På komvux kan du också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildningsinriktning.

Behörighet till komvux på grundläggande och gymnasial nivå?

Du är behörig att läsa hos oss från den 1 juli det år du fyller 20 år.

20 kap. 11§, 20§ skollagen (2010:800)
1. Är bosatt i landet.
2. Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar att ge.
3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen., och
4. I övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Du som har ett slutbetyg, gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan får studera även om du är under 20 år. För att få studera på vuxenutbildningen i Markaryd ska du vara folkbokförd i Markaryds Kommun.

Är du folkbokförd i annan kommun än Markaryd måste du ansöka via din hemkommun.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN för att studera både på grundskole- och gymnasienivå på komvux. Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Läs mer om regler och ansökan om studiemedel på CSN:s hemsida.

Vad är en prövning och hur går det till?

När du genomför en prövning deltar du inte i någon undervisning utan läser på egen hand in de kunskaper som ingår i kursplanen. Prövningen går ut på att en lärare gör en bedömning av dina kunskaper i förhållande till alla delar av kursens betygskriterier. De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov och laborationer. Prövningen kan delas upp på ett eller flera tillfällen, eller t o m under en längre period beroende på kurs. Du planerar upplägget av prövningen med en lärare och det är viktigt att du meddelar om du har några särskilda behov såsom läs- och skrivsvårigheter t.ex. Målet är att du ska få ett betyg i kursen.

Tänk på att även om du gör prövningen på distans kan det krävas att du gör vissa moment på plats. Detta gäller till exempel i de kurser där det ingår nationella prov vilka alltid görs på plats. För mer information om detta kontakta aktuell skola inför anmälan.

Hur anmäler jag mig till en prövning?

Du anmäler dig till prövning genom att kontakta oss på vuxenutbildningen@markaryd.se eller 0433-722 51.

Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs. Avgiften betalas inte tillbaka även om du inte påbörjar din prövning eller om du avbryter den.

Observera att en prövning inte berättigar till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vad gäller om jag är folkbokförd i en annan kommun men vill läsa i Markaryd?

Du ska i första hand prata med vuxenutbildningen i din hemkommun. Efter det gör du ansökan här på vår ansökningssida som du sedan skriver ut (ansökan lägger sig som en pdf under Dokument på Mina Sidor). Ansökan skickar du sedan till vuxenutbildningen i din hemkommun, som sedan skickar ett yttrande vidare till oss på vuxenutbildningen i Markaryds kommun.

Behöver du hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss via mail på vuxenutbildningen@markaryd.se

Vad gäller om jag är folkbokförd i Markaryds kommun men vill studera i en annan kommun?

Ansök till utbildningen i den kommunen du vill studera i och skicka sedan in din ansökan till oss på vuxenutbildningen i Markaryds kommun. För att din ansökan ska vara komplett ska du förutom ansökningsblanketten även bifoga kopior på alla dina tidigare betyg, intyg eller utlåtanden. Förutom detta behöver du också skriva en tydlig motivering till varför du vill gå utbildningen, berätta om din eventuella arbetslivserfarenhet samt berätta om varför du söker utbildningen på annan ort.

Hur avbryter jag mina studier?

Om du vill avbryta dina studier kontaktar du oss på vuxenutbildningen@markaryd.se eller 0433-722 51

Kom ihåg att kontakta CSN om du har ansökt om bidrag och/eller lån för att se vad dina ändringar får för konsekvenser.

Vad innebär studiekarens?

Vissa avbrottsorsaker kan leda till att du får studiekarens. Det innebär att du inte blir antagen till samma kurs eller sammanhållande utbildning som du tidigare har avbrutit/påbörjat förrän efter en viss tid. Studiekarensen är tre månader för enstaka kurser och tolv månader för sammanhållen utbildning.

Följande orsaker kan ge studiekarens:
-Om du uteblir från kursstart utan giltig frånvaro.
-Om du är inaktiv i dina studier mer än tre veckor utan att ha lämnat giltigt intyg som styrker frånvaron. Sjukintyg måste uppvisas till skolan från och med åttonde sjukdomsdagen.
-Om rektor beslutar att du inte har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen kan det resultera i studiekarens.
-Om du har fått betyget F eller streck i samma kurs två gånger i rad under de senaste tolv månaderna. Antagning till annan studieform kan i vissa fall ge undantag från studiekarens, exempelvis från distans till klassrumsundervisning.
-Om du nyligen fullföljt en sammanhållen utbildning (inom yrkesvux). Kan du tidigast 12 månader efter avslutad utbildning antas till en ny sammanhållen utbildning.

Hur gör jag för att få mina betyg hemskickade?

Om du har påbörjat dina studier efter 1 juli 2015 så tar du kontakt med vuxenutbildningen i Markaryds kommun.

Om du har påbörjat dina studier på vuxenutbildningen i Markaryd innan 1 juli 2015 så kontaktar du centralarkivet i kommunen. Ring växeln på 0433-72000 och be om att få bli kopplad till centralarkivet så hjälper dem dig.

Hur fungerar betygssystemet inom vuxenutbildningen?

Du får betyg på varje avslutad kurs. Betygsskalan på grundläggande nivå har två steg godkänt och icke godkänt. Betygsskalan på gymnasial nivå har sex steg F, E, D, C, B och A. Har du inte nått målen för godkänt resultat får du betyget F. Om det saknas underlag, till exempel på grund av bristande närvaro, kan inte betyg sättas. Då markeras detta med ett streck.

Rapporteras mina betyg automatiskt till antagning.se när jag ansöker till högskola/universitet?

Vuxenutbildningen i Markaryds kommun är anslutna till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att dina betyg på kurser du läst hos oss automatiskt förs över till antagning.se. Här kan du läsa mer om betygsdatabasen: https://antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Betygsdatabas-for-slutbetyg/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför syns inte alla betyg och poäng på antagning.se?

Antagning.se hämtar bara uppgifter om betyg när du gör en anmälan till en utbildning på antagning.se. Har du inte gjort en anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter. Här kan du läsa mer: https://www.antagning.se/sv/vanliga-fragor-och-svar/meriter-och-dokument/ Länk till annan webbplats.

En examen från vuxenutbildningen ger grundläggande behörighet till vidare utbildning på yrkeshögskola eller högskola.

Det räcker inte med enbart ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalogen. Du behöver ha en fullständig avslutad utbildning, examen eller slutbetyg.

För att få din examen behöver du göra en examensplanering, detta sker inte automatiskt. Examensplaneringen upprättar du tillsammans med studievägledare.

Har du redan en examensplanering kontaktar du oss på vuxenutbildningen via telefon eller mejl så att vi kan utfärda din examen. Det är viktigt att du beställer din examen i god tid innan du behöver den. Det finns en del administrativt arbete som behöver göras innan du får din examen.

https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-sa-har/viktiga-datum/ Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2023 14:13