Information

Bild

Information om SFI på vuxenutbildningen i Markaryd

För vem?

Du är välkommen till oss för att ansöka till Sfi. Du behöver inte ha ett fullständigt personnummer men du måste vara folkbokförd i Markaryds kommun för att kunna ansöka.

Du har rätt att studera på SFI när du uppfyller följande krav:

  • är vuxen (från och med den 1 juli det år hen fyller 16).
  • inte har grundläggande kunskaper i svenska språket.
  • är folkbokförd i kommunen.
  • är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och har uppehållsrätt (arbete, studier) i Sverige och är bosatt i kommunen. Personer med kunskaper i danska eller norska har inte rätt till utbildningen, om grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig.

Studieekonomi

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för lexikon och skrivmateriel.

Du som studerar SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Försäkringar

Alla heltidsstuderande är försäkrade. Det gäller under vanlig lektionstid, men även under exempelvis studiebesök och resor anordnade av skolan. Försäkringen gäller också resor till och från skolan.


Nivåer

SFI-undervisning innefattar fyra kurser och tre studievägar. I vilken kurs och studieväg du ska börja på avgörs utifrån en kartläggning som utförs tillsammans med personal under din inskrivning.

Studieväg 1

Riktar sig mot dig som inte har automatiserad läs- och skrivförförmåga. Har i regel kort eller ingen skolbakgrund (Kurserna A, B, C & D).

Studieväg 2

Riktar sig mot dig med god läs- och skrivförmåga. Du kan både ha kort och lång utbildningsbakgrund (Kurserna B, C & D).

Studieväg 3

Riktar sig mot dig med god studievana samt lång akademisk skolbakgrund (Kurserna C & D).


Läs och skrivinlärning. Studieväg 1 - Kurs A, B, C och D. Studieväg 2 - Kurs B, C, och D. Studieväg 3 - Kurs C och D. Individanpassning, flexibilitet och samverkan.

Läs och skrivinlärning. Studieväg 1 - Kurs A, B, C och D. Studieväg 2 - Kurs B, C, och D. Studieväg 3 - Kurs C och D. Individanpassning, flexibilitet och samverkan.

Dagtid

På dagtid studerar du minst 15 timmar i veckan, på förmiddag eller eftermiddag. Du måste ha ordnad barnomsorg om du ska studera SFI på dagtid.

Kvällskurs

Kvällskurs finns för dig som inte kan studera på dagtid. Kurserna är uppdelade två kvällar i veckan, måndagar och torsdagar mellan kl. 16.30 - 19:00

Studieuppehåll

Alla heltidsstuderande är försäkrade. Det gäller under vanlig lektionstid, men även under exempelvis studiebesök och resor anordnade av skolan. Försäkringen gäller också resor till och från skolan.

Beslut upphörande av utbildning

Om du har för hög frånvaro och inte uppvisar tillräckliga framsteg i studierna kan beslut om upphörande av undervisning tas.

“Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja utbildningen på kursen. Den som har antagits till en viss nivå i ett ämne har rätt att fullfölja utbildningen på den aktuella nivån.

Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen eller den aktuella nivån i ämnet ska upphöra för en elev, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller av annan anledning inte gör tillfredsställande framsteg.”
20 kap. 9§ skollagen (2010:800)

Ledighet

Beslut om längre sammanhängande ledighet (mer än 3 dagar) tas av rektor i samråd med lärare. Ledighet enstaka dagar eller mindre än 3 sammanhängande anmäles till undervisande lärare.

En elev med ekonomiskt stöd får själv ta kontakt med respektive myndighet som bedömer rätten till bistånd under ledigheten. Lärarens eller rektorns beviljande av ledigheten innebär inte per automatik att eleven får ersättning. Skolan är inte skyldig att vidta extra stöd/åtgärder för de brister som kan uppstå i elevens studier eller studieresultat på grund av begärd/beviljad ledighet utan eleven är själv ansvarig för att inhämta de kunskaper som han/hon missar p.g.a. ledigheten.

Om jag inte kan komma till skolan

Om du blir sjuk eller av andra anledningar inte kan komma till skolan måste du ringa till skolan eller maila din lärare.

Telefonnummer: 0433–722 13

Sjukintyg måste uppvisas till skolan från och med åttonde sjukdomsdagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2024 11:37

Kontakt

Lena Bondeson

Lärare/utbildningsledare

lena.bondeson@markaryd.se
0433-722 13