Att studera på Vuxenutbildningen

Välkommen till Lärcentrum Markaryd.

Nedan hittar du information om din studietid & kontaktuppgifter till våra skolor.

Studietiden

Eget ansvar

På Vuxenutbildningen behöver du som elev ta ett stort eget ansvar för dina studier och vara beredd på att arbeta självständigt. För att lyckas med studierna krävs det att du har disciplin och lägger tid och kraft på dina studier. Du behöver också kunna läsa instruktioner och ta egna initiativ.

Studieplan

Under din studietid följer du din studieplan som planerades tillsammans med vår studie- & yrkes-vägledare. De vanligaste studietakterna är 100% och 50%. 100% Studietakt betyder att du läser 20 poäng i veckan och 50% betyder 10 poäng i veckan. Behöver du göra någon ändring i din studieplan, dvs. flytta, förlänga eller avbryta kurser så kontakta oss. OBS. tänk på att alltid meddela CSN vid ändringar i din studieplan.

APL

APL är en obligatorisk del av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Under din APL får du chans att vara ute på en arbetsplats och utveckla dina teoretiska kunskaper med stöd av en handledare. Under din APL följer du din handledares arbetsschema, det kan innebära APL på dagtid, kvällstid eller helg. Det är skolan du studerar hos som ansvarar för att ordna din APL-plats. I en yrkesutbildning ingår minst 15% APL.

Fusk

På Vuxenutbildningen i Markaryd accepterar vi inte någon form av fusk. Du är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller. Fusk är en form av bedrägeri som i värsta fall kan leda till avstängning.

I kommunal vuxenutbildning och SFI får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om: 2. Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper”.
(Skollagen 5 kap. § 17)

CSN

Du ansvarar för att söka studiemedel från CSN. Hur du går till väga samt vart du ansöker hittar du på csn.se. Om du tänker söka studiestartstöd så gör du det tillsammans med vår studie- & yrkesvägledare. Skolan rapporterar dina uppgifter till CSN i samband med kursstart. Eventuella ändringar och betyg på kurser rapporteras varje måndag och fredag. Det kan vara någon dags fördröjning i rapporteringen.

  • Varför får jag inte mina pengar från CSN?

Kontakta i första hand CSN för att ta reda på varför.

  • Jag har fått brev/information från CSN som jag inte förstår. Vad ska jag göra?

Kontakta i första hand CSN för att få hjälp att tyda informationen.

Betyg

Du får betyg på varje avslutad kurs. Betygsskalan på grundläggande nivå har två steg, IG & G. Betygsskalan på gymnasial nivå har sex steg, F, E, D, C, B & A (har du inte nått målet för godkänt resultat får du betyget F eller IG). Om det saknas underlag, till exempel på grund av bristande närvaro, kan inte ett betyg sättas. Då markeras detta med ett streck.

Vuxenutbildningen är ansluten till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att dina betyg på kurser automatiskt förs över till antagning.se. Vill du ha dina betyg hemskickade eller på PDF kontaktar du oss.

Prövning

När du genomför en prövning deltar du inte i någon undervisning utan läser på egen hand in de kun-skaper som ingår i kursplanen. Prövning är en bedömning av dina kunskaper i förhållande till alla delar av kursens kunskapskrav. Tänk på att även om du gör prövningen på distans kan det krävas att du gör vissa moment på plats. Du anmäler dig till prövning genom att kontakta oss på vuxenutbildningen. Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs. Avgiften återbetalas ej.

Studiekarens

Vissa avbrottsorsaker kan leda till att du får studie-karens. Det innebär att du inte blir antagen till samma kurs eller sammanhållande utbildning som du tidigare har avbrutit/påbörjat förrän efter en viss tid. Studiekarensen är tre månader för enstaka kurser och tolv månader för sammanhållen utbildning. För sökande till sammanhållande utbildning gäller studiekarensen för alla sammanhållna utbildningar, inte bara den specifika sammanhållna utbildningen som du har avbrutit/påbörjat.

Följande orsaker kan ge studiekarens:

  • Om du uteblir från kursstart utan giltig frånvaro.
  • Om du är inaktiv i dina studier mer än tre veckor utan att ha lämnat giltigt intyg som styrker frånvaron. Sjukintyg måste uppvisas till skolan från och med åttonde sjukdomsdagen.
  • Om rektor beslutar att du inte har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen kan det resultera i studiekarens.
  • Om du har fått betyget F eller streck i samma kurs två gånger i rad under de senaste tolv månaderna. Antagning till annan studieform kan i vissa fall ge undantag från studiekarens, exempelvis från distans till klassrumsundervisning.

Om du nyligen fullföljt en sammanhållen utbildning (inom yrkesvux). Kan du tidigast 12 månader efter avslutad utbildning antas till en ny sammanhållen utbildning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2023 14:13